Coneix Guadalaviar

Història del Col.legi

 

Guadalaviar naix en 1959, com a iniciativa d’un grup de pares conscients de la responsabilitat de ser els primers educadors dels seus fills. Des dels seus començaments, va comptar amb l’impuls de Sant Josemaría Escrivá de Balaguer, Fundador de l’Opus Dei.

Els seus més de 50 anys d’història avalen la trajectòria d’este centre que treballa per una educació de qualitat centrada en la importància  de cada persona. La formació de les alumnes es fonamenta en una visió cristiana de la vida i en la promoció de la llibertat, la responsabilitat, el treball ben fet, la sinceritat i la coherència

Va obrir les seues portes com a guarderia. En 1963 s’implanta el Batxillerat Elemental. En 1979 obté l’autorització per a impartir Batxillerat en règim nocturn i per a una secció de Formació Professional.

Amb la implantació de l’E.G.B i el B.U.P. i ampliades les instal·lacions del centre, comença El Curs d’Orientació Universitària al juny de 1989 i el col·legi queda adscrit a la Universitat Politècnica de València. En 1995 s’aprova el projecte d’adequació d’espais per a l’aplicació de la LOGSE.

Els nivells d’Educació Primària i Secundària van obtindre el concert  educatiu en el curs 1999/2000, Educació Infantil en 2011 i Batxillerat l’any 2007.

Guadalaviar és membre del Club de Qualitat de CECE, membre fundador del Club de Qualitat d’ACADE i membre col·lectiu de l’AEC. Manté relació amb els organismes autonòmics competents en matèria de Qualitat i Excel·lència.

El col·legi disposa de la Certificació ISO 9002:94, el Segell de Qualitat Europea 200+ i de l’adaptació a la norma ISO 2001:2000, actualitzada periòdicament i renovada el 23 de gener de 2012.

Guadalaviar i l’ Opus Dei

Guadalaviar és una obra corporativa de l’ Opus Dei, institució de l’Església Catòlica fundada per Sant Josemaría Escrivá de Balaguer en 1928 que difon el missatge que el treball i les circumstàncies ordinàries són ocasió de trobada amb Déu, de servici als altres i de millora de la societat.

La finalitat principal de l’Opus Dei està orientada a la formació dels seus membres, però l’afany d’acostar la gent a Déu, propi del seu esperit, fa que algunes vegades també l’Opus Dei promoga iniciatives apostòliques que es denominen corporatives, per la qual cosa en elles l’Opus Dei assumix la responsabilitat de la formació doctrinal i espiritual que s’impartix. Esta és la raó de ser de Guadalaviar.

Estes iniciatives consistixen en activitats molt diverses: centres per a la promoció de la dona, dispensaris mèdics en zones o països subdesenvolupats, escoles per a llauradors, instituts de formació professional, residències d’estudiants, centres culturals, centres de formació professional, universitats…

Totes elles són obres d’apostolat i es realitzen segons l’espiritualitat laïcal, pròpia de l’Opus Dei, però l’Opus Dei ni és el propietari, ni assumix els aspectes professionals, tècnics i econòmics que corresponen als propietaris i gestors.

Per tant, la funció de l’Opus Dei en Guadalaviar és oferir formació doctrinal, espiritual i pastoral als pares, alumnes, professores i persones d’administració i servicis que lliurement ho desitgen. A més, l’esperit de l’Opus Dei es reflectix en tota la vida del col·legi i de les persones que formen Guadalaviar: en el treball ben fet, en l’esperit de servici, en el respecte a la llibertat i a la dignitat de cada persona, en l’atenció dels detalls, en l’amor a la veritat, la coherència, en el sentit positiu amb què s’afronten les dificultats etc.

Ideari

Guadalaviar és un Centre educatiu d’Educació Infantil, Primària, Secundària i Batxillerat, obert a persones de tota condició, sense cap discriminació, que es proposa oferir una educació completa, personalitzada i de qualitat. Comprén totes les etapes educatives, des d’Educació Infantil fins a Batxillerat i forma part la Xarxa de Centres Docents Plurilingües de la Comunitat Valenciana. El col·legi Guadalaviar és una obra corporativa de l’Opus Dei, institució de l’Església Catòlica que difon el missatge que el treball i les activitats quotidianes són ocasió de trobada amb Déu, de servici als altres i de millora de la societat. La Prelatura Opus Dei assumix la responsabilitat de l’orientació doctrinal i espiritual del Centre.

La formació acadèmica es complementa amb activitats culturals, solidàries i artístiques; en especial, aquelles que col·laboren amb el foment i desenrotllament de la cultura autonòmica valenciana, amb la promoció dels idiomes, amb l’ús de ferramentes tecnològiques i amb el respecte al medi ambient. El Centre constituïx una comunitat educativa composta per les alumnes, principals protagonistes del procés educatiu, les mares i els pares, el professorat, el comité directiu i el personal d’administració i servicis, depositaris de la confiança dels pares.

Guadalaviar es proposa dur a terme una profunda tasca d’educació, basada en una visió transcendent de l’home i del món, que proporcione una formació personalitzada i integral i contribuïsca al màxim desenrotllament de les capacitats personals. Així mateix, té com a missió fomentar la responsabilitat i l’autonomia dels que estudien en el nostre Centre, procurant que es convertisquen en transformadors de la societat des d’una visió cristiana de la vida. Guadalaviar reconeix el dret que tenen els pares i les mares a determinar responsablement el tipus d’educació que desitgen per als seus fills. Els que inscriuen a una de les seues filles en Guadalaviar exercixen eixe dret i trien el tipus d’educació expressat en el present Ideari, del que formen part també l’esperit i les tradicions del Col·legi. Correspon a la Direcció Del Centre mantindre amb fidelitat el projecte educatiu que, en les seues línies generals s’expressa en este Ideari.

L’Entitat Titular, que funciona de forma col·legiada, realitzarà una gestió eficaç i sostenible alhora que garantirà la continuïtat del Centre. Per a això té com a tasca fonamental la cerca de l’excel·lència, tant en la gestió del coneixement, com en la formació dels valors humans. Els que s’incorporen a Guadalaviar, estudiants, mares i pares, professorat o personal d’administració i de servicis, accepten lliurement l’ideari del mateix i es comprometen a mantindre el Model Educatiu del Centre.

Principis Pedagògics

En Guadalaviar optem per l’educació diferenciada, com una manera de concretar la personalització de l’ensenyança; d’esta manera creiem atendre les nostres alumnes d’acord amb les seues necessitats i característiques. L’Educació que s’impartix en Guadalaviar transmet a més uns sabers científics i desenrotlla els hàbits d’estudi; a més, tendix a formar cada persona en totes les facetes de la seua vida: espiritual, acadèmica, esportiva i cívica, especialment a través del treball de la preceptora. El procés educatiu es completa amb altres servicis com a activitats culturals, de voluntariat, esportives, artístiques i servici de menjador. Guadalaviar procura mantindre una relació continuada amb les mares i els pares, per a unificar la tasca educativa de la família i del Col·legi i assegurar l’eficàcia formativa.

A més, els proporciona una atenció personal adequada perquè complisquen la seua pròpia missió educativa, especialment mitjançant la figura de la preceptora i espera d’ells una positiva col·laboració per a fer realitat els objectius del Centre. L’educació que s’impartix en Guadalaviar es recolza en els principis fonamentals de l’humanisme cristià i la doctrina catòlica i, dins del marc jurídic corresponent a una entitat civil -amb el major respecte a la llibertat de les consciències-, promou entre pares, professors, personal no docent i alumnes una vinculació personal amb la doctrina i ensenyances de l’Església. El Col·legi Guadalaviar desenrotlla la formació dels seus estudiants amb un sistema de valors morals, ètics i culturals que es fonamenten en una visió cristiana de la persona. Els principis nuclears que es proposa fomentar son:un sentit religiós de la vida i la seua repercussió en el comportament personal; la llibertat i la responsabilitat personal; el treball ben fet i l’afany de millora personal amb esperit de servici; l’amor a la veritat, la sinceritat i coherència.

Atenció personalitzada

Per a Guadalaviar és fonamental que les nostres alumnes, a més de formar-se acadèmicament, aconseguisquen adquirir una sèrie de virtuts i valors humans com el treball ben fet, l’esperit de servici, l’alegria, la sinceritat, etc.

Per això, oferim a cada alumna i la seua família una atenció personalitzada a través de la figura de la preceptora, una professora que, per mitjà d’una conversació informal i en un marc de llibertat i confiança, li motiva a descobrir reptes en la seua personalitat i li ajuda a madurar, a créixer en la seua vida de relació amb Déu i a traure el millor de si mateixa.

La preceptuació procura facilitar a les alumnes una adequada orientació escolar per a millorar el seu rendiment acadèmic.

Col.laboració amb les famílies

En el col·legi complix un paper clau la col·laboració amb les famílies. Els pares són el motor educatiu de Guadalaviar i espera de tots ells una positiva col·laboració per a fer realitat els objectius del col·legi.

Per a això, els oferim ferramentes i espais perquè participen en la seua labor com a primers educadors: conferències o xarrades-col·loqui sobre educació, cursos d’orientació familiar, reunions i menjars amb els pares de cada curs, etc.

Periòdicament se’ls informa de l’evolució, de les metes i de la consecució d’objectius educatius de cada alumna, per mitjà d’una entrevista personal.

Educació Diferenciada

L’educació diferenciada respon al desig de Guadalaviar de centrar el seu projecte educatiu en cada persona.

La nostra experiència docent, ens ha reiterat en l’elecció de l’educació diferenciada com a model que fomenta la igualtat d’oportunitats, intentant que el camí siga el més personalitzat possible i ajustant els mètodes i recursos pedagògics a les necessitats concretes de cada alumna.

Guadalaviar forma part d’European Association Single-Sex Education EASSE , associació europea amb seu a Suïssa que promou l’intercanvi d’experiències i investigacions referides a l’educació diferenciada.

Plurilingüisme

Guadalaviar forma part de la Xarxa de Centres Docents Plurilingües de la Comunitat Valenciana.

Des dels 3 anys, l’anglés, el valencià i el castellà són llengües que s’utilitzen en l’aula de manera vehicular.

En Educació Infantil, les classes s’impartixen en castellà, anglés i valencià en una proporció del 33% del temps per a cada llengua.

En Educació Primària: S’impartix diàriament una hora de Llengua Anglesa; a més, a partir de 4t de Primària s’han establit dos nivells: el nivell normal i l’avançat en cada curs. L’assignatura de Coneixement Del Medi s’impartix en Valencià i l’assignatura d’Educació Física s’impartix en anglés.

També, a partir de secundària, les alumnes poden triar l’assignatura d’alemany dins de l’oferta acadèmica.

Per a millorar constantment l’ensenyança dels idiomes, desenrotllem este projecte a fi de fer les classes realment comunicatives, utilitzant en tot moment l’idioma en l’aula i dotant al professorat d’una formació pedagògica contínua.

Guadalaviar va ser el primer col·legi valencià a exercir com a Centre Examinador Young Learners per a la preparació dels exàmens de Cambridge fa més de quinze anys. Per això, hem assessorat  altres centres sobre el desenrotllament i implantació d’este model.

Les alumnes poden accedir a les proves d’anglés des de 4t de Primària i fins a 6é per als nivells Estàrters, Movers i Flyers. En Secundària, poden examinar-se en els nivells KET, PET i FIRST.

Innovació Educativa

L’abast que ha tingut del desenrotllament tecnològic al llarg d’estos últims anys en l’àmbit educatiu, ha permés a Guadalaviar -en col·laboració amb altres universitats i institucions educatives- cooperar en el desenrotllament científic i fomentar la formació contínua en l’ús de les ferramentes tecnològiques.

Per a això, s’han implementat en l’aula les Noves Tecnologies per mitjà de programes Multimèdia i l’ús de les TIC adequat als continguts curriculars.

En Educació Infantil, es desenrotlla el programa Eduspark (lectura, anglés i contes científics) . En Primària, este projecte s’aplica en les assignatures de Matemàtiques i Anglés i en Secundària en Valencià, Tecnologia, Música, Anglés, Biologia, i Física i Química.

A més, s’afavorix l’ús de les NNTT en el col·legi a tots els nivells per mitjà de les ferramentes següents:

  • Comunicació interna – intraweb
  • Relació amb pares – via educativa
  • Gestor educatiu

Gestió de la qualitat

Al llarg de la seua trajectòria cap a l’excel·lència, camí que es va iniciar l’any 1997, Guadalaviar ha forjat una cultura de qualitat gràcies a la ‘qualitat personal’ de tots aquells que l’ integren. La nostra Política de Qualitat Total està enfocada a satisfer les expectatives dels pares de les alumnes a través dels principis següents:

  • Educació completa i de qualitat.
  • Implementació de Projectes d’Innovació Pedagògica
  • Ús de les Noves Tecnologies.
  • Plurilingüisme
  • Compliment dels requisits i millora contínua en totes les activitats i processos.
  • Atenció personalitzada a pares i alumnes.
  • Sensibilització i formació del professorat.

El treball realitzat tots estos anys, la il·lusió per oferir un millor servici a la societat i l’afany de millora de la nostra organització és el que, en el curs 1999-00, ens va portar a implantar un sistema de gestió de la qualitat d’acord amb la norma UNE-EN ISO 9002:1994, la qual cosa va suposar canvis organitzatius, assignació de responsabilitats i nous reptes professionals per al nostre personal.

Al Juliol de 2000, Guadalaviar va obtindre el Certificat de Registre d’Empresa de l’Associació Espanyola de Normalització i Certificació, sent el primer col·legi de la Comunitat Valenciana a aconseguir-ho. Al llarg d’estos anys, hem anat introduint millores, ens hem adaptat als canvis normatius en matèria de qualitat i hem implementat nous enfocaments de gestió.

D’altra banda, les autoavaluacions davall el Model EFQM ens han prestat una gran ajuda, ja que han servit com a referent i punt de partida en el desenrotllament dels nostres Plans de Millora, i ens han plantejat exigències de canvi i formació en totes les persones que componem el centre educatiu.

En l’actualitat continuem treballant amb el mateix interés i il·lusió que en els començaments, conscients que el camí a l’excel·lència passa per la millora contínua de totes i cada una de les activitats que duem a terme en el nostre quefer diari, que sempre trobarem aspectes que podem millorar i que els reptes futurs porten noves propostes d’organització que intentarem incorporar, la qual cosa ens permetrà continuar forjant futurs al servici de la societat, per mitjà de la millora permanent dels nostres resultats educatius.

El col·legi disposa del Segell de Qualitat Europea 200+ i de l’adaptació a la norma ISO 2001:2000, actualitzada periòdicament i renovada el 23 de gener de 2012.

Guadalaviar és membre del Club de Qualitat de CECE, membre fundador del Club de Qualitat d’ACADE i membre col·lectiu de l’AEC. Manté relació amb els organismes autonòmics competents en matèria de Qualitat i Excel·lència.

Formació del Professorat

Per a oferir una formació completa i de qualitat, Guadalaviar invertix recursos en l’actualització permanent del professorat a través de programes de millora de qualitat i grups de treball a fi de proporcionar-los els mitjans adequats per al seu progrés personal i docent i per a ajudar-los a complir la seua missió orientadora amb les alumnes i les seues famílies.

Esta actualització es concreta en formació en idiomes, en cursos de Tecnologies de la Informació i Comunicació i d’aprenentatge de noves metodologies en l’aula, formació encaminada a l’adquisició de competències bàsiques.